1) CLS, een onafhankelijk van de ANWB opererende onderneming geeft alleen de garantie aan de eerste afnemer dat deze accu vrij is van gebreken in materiaal en fabricage gedurende de periode zoals aangegeven bij punt 3,4, of 5 . Indien een accu niet functioneert vanwege een defect in materiaal of fabricage, en niet slechts vanwege het feit dat deze ontladen is, zal de accu dienen te worden geretourneerd tezamen met het originele aankoopbewijs en volledig  accu test resultaat. Binnen Nederland is de wegenwacht verantwoordelijk voor het beoordelen van een garantie. Bij een mogelijke garantie in het buitenland zal deze worden beoordeeld door de ANWB afdeling klacht.

2) Indien de accu door een derde, niet zijnde een aangewezen dienstenaanbieder of distributeur, is verplaatst/verwijderd, zal deze garantie zijn gelding verliezen en derhalve nietig zijn. Garantie op accu’s geschiedt onder de volgende voorwaarden.

Restitutie van een geldbedrag valt niet onder deze garantie.

3) Gedurende 36 maanden na aankoop is uw Wegenwacht® Accu gegarandeerd tegen defecten, die het gevolg zijn van fabricagefouten of een aan de fabrikant-, of leverancier toerekenbare (technische) tekortkoming. Binnen de periode zoals hiervoor benoemd vanaf de originele aankoopdatum zullen alle door de ANWB  gemerkte accu’s die bestemd zijn voor personenauto’s  kosteloos worden vervangen, voor zover CLS op grond van deze garantie gehouden is de accu te vervangen. Deze garantie dekt geen verwijdering van oude accu’s of kosten met betrekking tot de installatie van nieuwe accu’s.

4) Binnen drie (3) maanden vanaf de originele aankoopdatum zullen alle door de ANWB gemerkte accu’s die bestemd zijn voor taxivoertuigen of koeriersvoertuigen kosteloos worden vervangen, voor zover CLS op grond van deze garantie gehouden is de accu te vervangen. Deze garantie dekt geen verwijdering van oude accu’s of kosten met betrekking tot de installatie van nieuwe accu’s.

5) Wanneer een accu voor personenauto’s wordt gebruikt voor commerciële doeleinden, watervoertuigen of recreatievoertuigen e.d. en deze functioneert niet (meer) vanwege een defect in materiaal of fabricage, en niet slechts vanwege het feit dat de accu niet is opgeladen, zal de accu gratis worden vervangen binnen zes (6) maanden vanaf de originele aankoopdatum, voor zover CLS op grond van deze garantie gehouden is de accu te vervangen. Deze garantie dekt geen verwijdering van oude accu’s of kosten met betrekking tot de installatie van nieuwe accu’s.

6) Alle accu’s die kosteloos zijn vervangen gedurende bovenstaande perioden vallen onder de dekking van de originele garantie gedurende de resterende termijn van de hierboven genoemde toepasselijke periode

7) CLS is niet aansprakelijk voor accu’s die niet (meer) functioneren vanwege : verkeerd opladen, onvoldoende opladen, ontladen, verkeerd installeren of verwijderen, een beschadigde container of verpakking, schade veroorzaakt door brand, oververhitting, schipbreuk, ontploffing, bevriezing, misbruik, nalatigheid of het aanbrengen van speciale toevoegingen aan de accu.

8) De garanties zoals hierboven uiteengezet zijn exclusief en vervangen eventuele andere expliciete, impliciete of wettelijke garanties, inclusief de garanties zoals die hierin zijn opgenomen mogen niet worden overgedragen of geleverd door de originele afnemer en zijnde exclusieve remedie tegen alle vorderingen, schade of nadeel volgend uit een defect of gebrek van een accu van CLS. Voorts is CLS niet aansprakelijk voor gevolgschade, bijkomende schade, commerciële schade, eigendomsschade, of een onrechtmatige daad of contractverplichting gebaseerd op voorgaande schades.