Artikel 1. Definities

Met een hoofdletter geschreven begrippen hebben, zowel in enkelvoud als in meervoud, de betekenis zoals in dit artikel vermeld:

 1. Club Logistics Services: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Club Logistics Services B.V., gevestigd te (3905 TG) Veenendaal, aan het adres Kruisboog 14, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 82270791.
 2. Klant: de (rechts)persoon die een Overeenkomst aangaat met Club Logistics Services voor de levering van Zaken.
 3. Partijen: Club Logistics Services en de Klant gezamenlijk.
 4. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Partijen op basis waarvan Club Logistics Services Zaken levert aan de Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
 5. Zaak/Zaken: alle op grond van de Overeenkomst door Club Logistics Services aan de Klant te leveren of geleverde zaken, zoals E-bike batterijen.
 6. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van Club Logistics Services die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82270791.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van iedere (rechts)handeling verband houdende met de voorbereiding, totstandkoming of de uitvoering van de Overeenkomst. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle volgende Overeenkomsten tussen de Klant en Club Logistics Services als de Klant de gelding ervan in een eerdere overeenkomst met Club Logistics Services heeft aanvaard.
 2. De Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle werkzaamheden en/of leveringen die Club Logistics Services geheel of gedeeltelijk uitbesteedt aan derden.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Afwijking van deze Algemene Voorwaarden is alleen mogelijk indien Partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf zijn overeengekomen.
 5. Het kan zich voordoen dat Club Logistics Services niet altijd strikte naleving van de Algemene Voorwaarden verlangt. Dit betekent niet dat de bepalingen niet van toepassing zijn of dat Club Logistics Services het recht verliest om in andere gevallen de strikte naleving van de Algemene Voorwaarden te verlangen.
 6. Als een bepaling in de Overeenkomst of Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar is, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst of Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging in overleg treden om (een) nieuwe bepaling(en) vast te stellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
 7. Als deze Algemene Voorwaarden in een andere taal zijn opgemaakt, prevaleert de Nederlandse versie in geval van een onduidelijkheid, onvolkomenheid of tegenstrijdigheid in/door de vertaling.
 8. Club Logistics Services behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden (tussentijds) te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen treden in werking dertig (30) dagen na bekendmaking van de wijzigingen aan de Klant. Niet-inhoudelijke wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd en behoeven geen berichtgeving.

Artikel 3. Offertes

 1. Alle offertes van Club Logistics Services zijn vrijblijvend. Een offerte van Club Logistics Services is daarnaast tot veertien (14) dagen na verzending geldig. Als de Klant een offerte aanvaardt, heeft Club Logistics Services het recht om de offerte binnen drie (3) werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. Alle door Club Logistics Services verstrekte offertes zijn onder het voorbehoud van zolang de capaciteit en/of voorraad (ook van derden) strekt.
 3. Mocht in de offerte van Club Logistics Services een fout staan vermeld, dan kan de Klant Club Logistics Services niet aan deze fout houden als de Klant wist of redelijkerwijs had kunnen weten dat er sprake was van een vergissing of verschrijving.
 4. De inhoud van alle offertedocumenten, zoals omschrijvingen, specificatie of afbeeldingen, zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar zijn niet bindend.
 5. De Klant dient de informatie uit de offertedocumenten vertrouwelijk te behandelen en mag deze niet voor eigen gebruik aanwenden of aan derden bekend maken.
 6. Als op basis van de offertedocumenten geen Overeenkomst tot stand komt, dienen alle offertedocumenten op eerste verzoek van Club Logistics Services door de Klant te worden geretourneerd aan Club Logistics Services. De inhoud van alle offertedocumenten blijven eigendom van Club Logistics Services.
 7. Een offerte is gebaseerd op informatie die door de Klant is verstrekt. Als deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn, dan heeft Club Logistics Services het recht om de opgegeven prijzen en/of termijnen aan te passen.

Artikel 4. Totstandkoming Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant schriftelijk of mondeling akkoord heeft gegeven op een offerte van Club Logistics Services, als Club Logistics Services een orderbevestiging naar de Klant heeft verstuurd of als Club Logistics Services zonder tegenspraak van de Klant met de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen.
 2. Als een opdracht wordt gegeven door twee of meer Klanten, dan zijn zij hoofdelijk verbonden en heeft Club Logistics Services tegenover ieder van hen recht op nakoming voor het geheel.

Artikel 5. Verplichtingen van de Klant

 1. De Klant zorgt ervoor dat tijdig alle informatie aan Club Logistics Services wordt verstrekt die Club Logistics Services aangeeft nodig te hebben voor het correct kunnen uitvoeren van de Overeenkomst en/of waarvan de Klant weet of redelijkerwijs kan weten dat Club Logistics Services die informatie nodig heeft voor het correct kunnen uitvoeren van de Overeenkomst. De Klant staat tegenover Club Logistics Services in voor de juistheid van de aan Club Logistics Services ter beschikking gestelde informatie.
 2. De Klant stelt Club Logistics Services onmiddellijk op de hoogte van gewijzigde feiten of omstandigheden waarvan de Klant weet of redelijkerwijs kan weten dat zij voor de uitvoering van de Overeenkomst van belang (zouden kunnen) zijn.
 3. Als de Klant tekortschiet in de naleving van de in lid 1 en/of 2 genoemde verplichting(en) dan is Club Logistics Services gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. Daarnaast is de Klant verplicht om de daaruit voor Club Logistics Services voortvloeiende extra kosten of andere schade aan Club Logistics Services te vergoeden.

Artikel 6. Uitvoering Overeenkomst

 1. Club Logistics Services zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren op basis van een inspanningsverplichting. Club Logistics Services garandeert dan ook niet het met een Overeenkomst beoogde resultaat.
 2. Club Logistics Services is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst of de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen
 3. Club Logistics Services kan niet eerder verplicht worden met de uitvoering van de Overeenkomst te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in haar bezit zijn en zij het eventueel overeengekomen voorschot heeft ontvangen.

Artikel 7. Levering en onderzoek

 1. De levering geschiedt DAP (Incoterms 2020) op de in de offerte overeengekomen plaats van bestemming, tenzij Partijen anders zijn overeengekomen. De transportkosten zijn voor rekening van de Klant.
 2. Door Club Logistics Services afgegeven termijnen zijn altijd indicatief en gelden niet als fatale termijn, tenzij Partijen dit expliciet schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Bij overschrijding van een termijn moet de Klant Club Logistics Services in gebreke stellen. Dit betekent dat de Klant Club Logistics Services een redelijke termijn – minimaal veertien (14) dagen – moet geven om alsnog aan haar verplichtingen te kunnen voldoen. Overschrijding van een opgegeven termijn door Club Logistics Services geeft de Klant geen recht op enige schadevergoeding.
 4. Club Logistics Services is gerechtigd om Zaken in delen te leveren en de geleverde gedeeltes afzonderlijk te factureren.
 5. De Klant is verplicht om de Zaken af te nemen op het moment dat deze aan de Klant ter beschikking worden gesteld. Als de Klant dit – om welke reden dan ook – nalaat, is Club Logistics Services gerechtigd de Zaken op te slaan voor risico van de Klant. De kosten die daardoor ontstaan – zoals transport- en opslagkosten – komen voor rekening van de Klant.
 6. De Klant is verplicht terstond na de levering van de Zaken grondig na te gaan of de Zaken deugdelijk en overeenkomstig de Overeenkomst zijn.
 7. Eventuele gebreken, defecten, beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen moet de Klant schriftelijk binnen 48 uur, na levering of nadat de Klant redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met de klacht, aan Club Logistics Services melden conform het bepaalde in artikel 9 (Klachtenprocedure).

Artikel 8. Garantie

 1. Club Logistics Services zorgt ervoor dat de overeengekomen leveringen naar behoren en conform de in haar branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze leveringen nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen Partijen is overeengekomen.
 2. De garantie op de geleverde Zaken is beperkt tot de productgarantie zoals door de fabrikant of leverancier aan Club Logistics Services wordt verstrekt, tenzij Partijen anders zijn overeengekomen. Club Logistics Services zal Klant hierover informeren.
 3. De garantie geldt uitsluitend voor de Klant en niet voor opvolgende rechtverkrijgenden.
 4. Indien het doel waarvoor de Klant de Zaken wenst te bewerken, verwerken of gebruiken afwijkt van het gebruikelijke doel van deze Zaken, garandeert Club Logistics Services slechts dat de Zaken geschikt zijn voor dit doel, indien zij dit schriftelijk aan de Klant heeft bevestigd.
 5. Geen beroep op de garantie is mogelijk en Club Logistics Services is niet aansprakelijk voor enige schade, kosten, gebreken of defecten, kwaliteitsverlies of aantasting van de Zaken ontstaan door:
  1. het niet naleven van de gebruiksaanwijzing en/of (overige) handleidingen van de Zaak;
  2. het niet naleven of opvolgen van instructies van Club Logistics Services met betrekking tot de Zaak;
  3. reparatie aan of onderhoud van een Zaak door een ander dan Club Logistics Services;
  4. onoordeelkundig en/of onjuist gebruik of onderhoud van een Zaak, waaronder maar niet uitsluitend wordt begrepen het verkeerd opladen, onvoldoende opladen, ontladen, verkeerd installeren van de Zaak;
  5. slijtage door normaal gebruik van de Zaak;
  6. van buiten komende invloeden anders dan invloeden waartegen de Zaken normaliter bestand zouden moeten zijn;
  7. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de Klant aan Club Logistics Services verstrekte informatie;
  8. door aanwijzingen of instructies van of namens de Klant;
  9. als gevolg van de keuze van Klant die afwijkt van wat Club Logistics Services adviseerde en/of gebruikelijk is.
 6. Geen beroep op garantie is mogelijk, zolang de Klant de voor de Zaken overeengekomen prijs nog niet (volledig) heeft voldaan.
 7. Bij een tijdig en terecht beroep op de garantie zal Club Logistics Services – een en ander ter keuze van Club Logistics Services – zorgen voor een passende oplossing in de vorm van herstel, vervanging of vergoeding van maximaal het door de Klant betaalde bedrag voor het betreffende onderdeel van de Overeenkomst, een en ander overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 (Klachtenprocedure).

Artikel 9. Klachtenprocedure

 1. In geval van geconstateerde gebreken gedurende de garantieperiode is de Klant verplicht om binnen zeven (7) dagen na constatering van de gebreken Club Logistics Services hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Iedere klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de klacht te bevatten, zodat Club Logistics Services in staat is adequaat te reageren. De garantie geldt uitsluitend indien bij melding van schade de originele factuur kan worden overlegd.
 2. Geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, kwaliteit, kleuren e.d. vormen geen reden voor een afkeuring van de Zaak. Afwijkingen die in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed hebben op de gebruikswaarde van een Zaak, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn. Hierbij is geen beroep op garantie mogelijk.
 3. De Klant moet Club Logistics Services in staat stellen een klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk is, of indien het noodzakelijk is dat Club Logistics Services ter plekke de klacht komt onderzoeken, zijn de kosten voor het retourneren dan wel de onderzoekskosten voor rekening van de Klant, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de Klant.
 4. Club Logistics Services geeft de Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op de klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Club Logistics Services binnen dertig (30) dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van de Klant.
 5. Als Club Logistics Services oordeelt dat de Klant een klacht tijdig en terecht heeft ingediend, dan zal Club Logistics Services – een en ander ter keuze van Club Logistics Services – zorgen voor een passende oplossing in de vorm van herstel, vervanging of vergoeding van maximaal het door de Klant betaalde bedrag voor het betreffende onderdeel van de Overeenkomst. In geval van vervanging van een Zaak is de Klant gehouden om het vervangen Zaak aan Club Logistics Services te retourneren en de eigendom daarvan aan Club Logistics Services over te dragen, tenzij Club Logistics Services anders aangeeft.
 6. Als Club Logistics Services oordeelt dat de Klant een klacht niet tijdig en/of naar het oordeel van Club Logistics Services onterecht heeft ingediend, dan komt de Klant geen recht meer toe op herstel, vervanging of vergoeding zoals bedoeld in lid 6 van dit artikel.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle geleverde Zaken blijven het eigendom van Club Logistics Services totdat alle vorderingen die Club Logistics Services op de Klant heeft (inclusief eventuele daarmee verband houdende (incasso)kosten en rente) volledig zijn betaald.
 2. De Klant moet steeds al hetgeen doen wat redelijkerwijs van de Klant verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Club Logistics Services veilig te stellen.
 3. Als derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Zaken dan wel andere rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Klant verplicht om Club Logistics Services daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 4. Als Club Logistics Services haar in dit artikel bedoelde eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Klant bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Club Logistics Services om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Club Logistics Services zich bevinden en die Zaken terug te nemen.
 5. Club Logistics Services is niet aansprakelijk voor eventuele schade – van welke aard dan ook – die voortvloeit uit het uitoefenen van de in dit artikel genoemde rechten van Club Logistics Services.

Artikel 11. Wijziging Overeenkomst

 1. De Klant kan Club Logistics Services verzoeken om de Overeenkomst te wijzigen. Club Logistics Services is te allen tijde gerechtigd om een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst af te wijzen.
 2. Pas als Club Logistics Services heeft aangegeven dat het verzoek van de Klant tot wijziging van de Overeenkomst voor Club Logistics Services akkoord is, zal Club Logistics Services aan het verzoek tot wijziging van de Overeenkomst van de Klant gevolg geven.
 3. Als Club Logistics Services instemt met een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst van de Klant en de Overeenkomst daardoor geheel of gedeeltelijk wordt geannuleerd, dan heeft Club Logistics Services het recht om 50% van de overeengekomen vergoeding voor de geannuleerde Zaken bij de Klant in rekening te brengen. Daarnaast is de Klant verplicht om de schade die Club Logistics Services vanwege de annulering lijdt, aan Club Logistics Services te vergoeden.
 4. Als Club Logistics Services instemt met een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst van de Klant en de Overeenkomst daardoor wordt aangevuld of de Klant andere Zaken wenst af te nemen met een hogere prijs, dan is de Klant aan Club Logistics Services de daarvoor bij Club Logistics Services geldende en gebruikelijke tarieven verschuldigd. Club Logistics Services spant zich in om de Klant zoveel mogelijk op voorhand te informeren over de hogere vergoeding die de Klant aan Club Logistics Services verschuldigd is, maar het ontbreken van een schriftelijk akkoord van de Klant met betrekking tot de verhoging van de vergoeding, laat de aanspraken van Club Logistics Services op betaling onverlet.
 5. Als door welke omstandigheid dan ook een wijziging in de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is, dan worden de daarmee gepaard gaande kosten aan de Klant doorbelast aan de hand van de op dat moment bij de Klant geldende tarieven. Club Logistics Services spant zich in om de Klant zoveel mogelijk op voorhand te informeren over de hoogte van deze kosten.
 6. Ook in geval van een wijziging van de Overeenkomst blijven de Algemene Voorwaarden van toepassing.

Artikel 12. Prijzen en kosten

 1. Alle door Club Logistics Services afgegeven prijzen zijn exclusief btw, andere nationale en internationale heffingen welke van overheidswege worden  opgelegd,    verpakkingskosten, verzendkosten, invoer- en/of douaneheffingen, en andere in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Club Logistics Services zal de hiervoor genoemde heffingen en kosten aan de Klant doorbelasten.
 2. Als een prijs is gebaseerd op door de Klant verstrekte informatie en deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn dan wel naderhand wijzigt, dan heeft Club Logistics Services het recht de opgegeven prijzen aan te passen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen.
 3. Club Logistics Services is bevoegd om overeengekomen prijzen te verhogen zonder dat de Klant de Overeenkomst kan ontbinden, als de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting op grond van wet- of regelgeving of dan wel ten gevolge van een stijging van de prijs van grondstoffen, materialen of lonen.
 4. Als Club Logistics Services derden inschakelt bij de uitvoering van de Overeenkomst, dan is Club Logistics Services gerechtigd om de daarmee gepaard gaande kosten aan de Klant door te belasten.

Artikel 13. Betaling

 1. Club Logistics Services is gerechtigd om voorafgaand aan de uitvoering van de Overeenkomst een voorschot te verlangen. Een betaald voorschot zal op de laatste factuur in mindering worden gebracht. Zolang de Klant de voorschotnota niet tijdig en/of niet volledig heeft voldaan, heeft Club Logistics Services het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de daaruit voortvloeide extra kosten aan de Klant in rekening te brengen.
 2. De Klant is verplicht om het factuurbedrag binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te voldoen, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Als de Klant niet tijdig en/of niet volledig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, dan is de Klant in verzuim. In zodanig geval zijn alle vorderingen die Club Logistics Services op de Klant heeft onmiddellijk opeisbaar, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling hierover. Alle buitengerechtelijke- en gerechtelijke kosten die Club Logistics Services in dat geval maakt, komen voor rekening van de Klant. Het gaat hier om 15% van de hoofdsom, met een minimum van EUR 250,-. Daarnaast is de Klant in geval van verzuim een rente van 1% per maand aan Club Logistics Services verschuldigd, waarbij een gedeelte van de maand als een volledige maand geldt.
 4. Bezwaren tegen een factuur moet de Klant binnen veertien (14) dagen na factuurdatum schriftelijk en met een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving aan Club Logistics Services melden. Bezwaren tegen een factuur schort de betalingsverplichting(en) van de Klant niet op. Als de Klant binnen veertien (14) dagen na factuurdatum geen bezwaren kenbaar heeft gemaakt, dan wordt de factuur geacht akkoord te zijn.
 5. De Klant is niet gerechtigd tot verrekening van het door de Klant aan Club Logistics Services verschuldigde.
 6. Club Logistics Services heeft het recht om de betalingen die de Klant aan Club Logistics Services voldoet eerst in mindering te brengen op de kosten, vervolgens in mindering te brengen op de opgebouwde rente en tenslotte in mindering te brengen op de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 14. Opschorting en ontbinding

 1. Club Logistics Services heeft – naast haar wettelijke bevoegdheden tot ontbinding en opschorting – het recht om met onmiddellijke ingang de Overeenkomst te ontbinden en/of de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, als een van de volgende gebeurtenissen intreedt:
  1. de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden niet, niet volledig en/of niet tijdig nakomt;
  2. Club Logistics Services na het sluiten van de Overeenkomst informatie ter kennis is gekomen die goede gronden geven om te vrezen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen;
  3. een verzoek tot verlening van (voorlopige) surseance door de Klant is ingediend;
  4. de Klant in staat van faillissement is verklaard of een verzoek tot faillietverklaring is ingediend;
  5. ten laste van de Klant beslag is gelegd;
  6. een tot ontbinding en/of liquidatie van de Klant strekkend besluit tot stand is gekomen;
  7. de Klant onder curatele of onder bewind is gesteld;
  8. toepassing van de wettelijke schuldsanering op de Klant.
 2. De Klant is verplicht om Club Logistics Services onmiddellijk in kennis te stellen van het intreden van een in sub d tot en met i bedoelde gebeurtenis.
 3. Als Club Logistics Services gebruik maakt van haar ontbindings- of opschortingsbevoegdheid, dan zijn alle daaruit voortvloeiende kosten en geleden schade voor rekening van de Klant en zijn alle vorderingen van Club Logistics Services direct opeisbaar. In dat geval is Club Logistics Services op geen enkele wijze aansprakelijk voor de schade die daardoor voor de Klant ontstaat.
 4. De Klant doet afstand van alle rechten op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst of gehele of gedeeltelijke opschorting van zijn/haar (betalings-)verplichtingen.

Artikel 15. Persoonsgegevens

 1. Club Logistics Services behandelt alle persoonsgegevens die zij in het kader van de Overeenkomst ontvangt vertrouwelijk en neemt bij de verwerking van persoonsgegevens de toepasselijke wet- en regelgeving in acht.

Artikel 16. Intellectuele eigendomsrechten

 1. De Overeenkomst heeft niet ten doel om enige intellectuele eigendomsrechten van Club Logistics Services en/of door haar ingeschakelde derden aan de Klant over te dragen.
 2. Het is de Klant uitdrukkelijk verboden om inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten – zoals het auteursrecht – van Club Logistics Services en/of door haar ingeschakelde derden, alsmede op de goede naam van Club Logistics Services.
 3. De Klant zal – zowel tijdens als na beëindiging van de Overeenkomst – geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de in het vorige lid bedoelde intellectuele eigendomsrechten van Club Logistics Services en/of door haar ingeschakelde derden.

Artikel 17. Aansprakelijkheid

 1. Club Logistics Services is slechts aansprakelijk voor zover uit dit artikel blijkt. Hetzelfde geldt voor door Club Logistics Services ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden.
 2. Club Logistics Services is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Club Logistics Services is uitgegaan van door of namens de Klant verstrekte onjuiste of onvolledige informatie of gegevens.
 3. Club Logistics Services is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van overmacht (artikel 18).
 4. Club Logistics Services is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 5. Club Logistics Services kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade, veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting(en) die de Klant binnen dertig (30) dagen nadat de Klant daarvan kennis heeft genomen of daarvan kennis had kunnen nemen per aangetekende brief bij Club Logistics Services heeft gemeld. Onder directe schade wordt verstaan:
  1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden;
  2. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Club Logistics Services aan de Overeenkomst te laten beantwoorden;
  3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, mits de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.
 6. De (cumulatieve) aansprakelijkheid van Club Logistics Services op welke rechtsgrond(en) dan ook is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering van Club Logistics Services in het betreffende geval wordt uitgekeerd. Als om welke reden dan ook geen uitkering vanuit voornoemde verzekering wordt verstrekt, geldt dat iedere (cumulatieve) aansprakelijkheid gebaseerd op welke rechtsgrond(en) dan ook, er niet toe kunnen leiden dat een geldbedrag aan de Klant dient te worden betaald hoger dan het bedrag dat gefactureerd is uit hoofde van het gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 7. Iedere aansprakelijkheid van Club Logistics Services vervalt door verloop van zes (6) maanden vanaf het tijdstip waarop de Overeenkomst – om welke reden dan ook – is geëindigd.
 8. De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Club Logistics Services gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Club Logistics Services.
 9. De Klant vrijwaart Club Logistics Services voor alle vorderingen van derden die verband houden met of voortvloeien uit de tussen Club Logistics Services en de Klant bestaande rechtsbetrekking.

Artikel 18. Overmacht

 1. Club Logistics Services is niet gehouden tot het nakomen van een verplichting jegens de Klant als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht.
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan – naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen – alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Club Logistics Services geen invloed kan uitoefenen en waardoor Club Logistics Services niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, zoals pandemieën, epidemieën, wanprestatie door (toe)leveranciers, transportproblemen ten gevolge van een tekort van transportmiddelen, een tekort aan benodigd materiaal door een schaarste aan grondstoffen, overheidsmaatregelen die de nakoming belemmeren,      slechte weersomstandigheden (zoals onweer, storm, warmte, sneeuw of ijzel), elektriciteitsstoring, storing van internet datanetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, gevaar voor de volksgezondheid, storingen van publieke infrastructuur, algemene vervoersproblemen, stakingen, oorlog, terroristische aanslagen, binnenlandse onrust of natuurrampen.
 3. Club Logistics Services kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt zijn verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Als deze periode langer duurt dan zestig (60) dagen, dan zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding aan de andere partij.
 4. Als Club Logistics Services ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is Club Logistics Services gerechtigd om het reeds nagekomen dan wel na te komen gedeelte te factureren. De Klant is verplicht om deze factuur te voldoen.

Artikel 19. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Club Logistics Services partij is, is Nederlands recht van toepassing, ook als aan een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of de Klant aldaar vestigingsplaats heeft.
 2. In geval van een strijdigheid tussen een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden en een bepaling uit het Weens Koopverdrag (UN Convention for the International Sale of Goods oftewel CISG), prevaleren de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden.
 3. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Club Logistics Services gevestigd is.
 4. De voertaal bij een eventuele gerechtelijke procedure is de Nederlandse taal.
 5. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.